سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا وسیما  
محقق 
1375/01/01 
1377/12/29 
علمی پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مرکز تربیت محقق دفتر تبلیغات - قم 
مدرس 
 
 
نظام خانواده در اسلام 
تدریس 
دانشگاه مفید، قم 
مدرس 
 
 
مکاتب جديد روان‌شناسی 
تدریس 
مؤسسه علوم انسانی، قم 
مدرس 
 
 
تاريخچه و مکاتب روان‌شناسی 
تدریس 
مؤسسه علوم انسانی، قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسي اجتماعی 
تدریس 
دانشگاه مفید، قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسي اجتماعی 
تدریس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی، قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسي اجتماعی 
تدریس 
مؤسسه علوم انسانی، قم 
مدرس 
 
 
بهداشت روانی 
تدریس 
دانشگاه مفید، قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسي عمومی 
تدریس 
مدرسه عالی معصومیه، قم 
مدرس 
 
 
نظام خانواده در اسلام 
تدریس 
مؤسسه علوم انسانی، قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسی خانواده 
تدریس 
جامعه الزهرا، قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسی خانواده  
تدریس 
مؤسسه امام خمينی، قم 
مدرس 
 
 
روان‌شناسي يادگيری